Program / info

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.-pt. od 8:00 do 19:00
sob. – nd. Od 15:00 do 19:00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2


Deklaracja dostępności
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zameksielecki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zameksielecki.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.01.2011
Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.01.2019
Oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacja o dostępności
Serwis www.zameksielecki.pl oraz podstrony są stronami informacyjnymi. Serwis zawiera zbiór informacji o instytucji: Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, jego historii, wystawach oraz wydarzeniach i ofercie edukacyjnej (warsztaty, wykłady, zajęcia plastyczne).
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Aktualnie planowane są prace nad rozbudową strony. W ramach tych prac strona będzie konsekwentnie przystosowywana do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W międzyczasie zostanie zasięgnięta opinia u podmiotu zewnętrznego ws. dokładniejszego zanalizowania ww. wyłączeń i niezgodności.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Paweł Pytel – specjalista ds. promocji i kontaktów z otoczeniem. Tel.: 32 266 38 42, e-mail: p.pytel@zameksielecki.pl
Na wskazany powyżej adres e-mail można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości np.: filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
 
Dostępność architektoniczna
Budynek: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2
 
Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Zamkowej.
Do wejścia prowadzą: schody oraz winda dla wózków znajdująca się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku. powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies