Dzisiaj jest Piątek, 17 stycznia 2020

Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
wystawa trwała
11.12.2009 _ 17.01.2010
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

Konkurs Fotograficzny pt. „Pocztówka z Sosnowca”.


Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje,
że 19 października br. w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
został rozstrzygnięty Konkurs Fotograficzny pt. „Pocztówka z Sosnowca”.

Komisja obradująca w składzie:

1. Zbigniew Podsiadło – prezes ZPAF/Okręg Górski – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Łata-Wrona – prezes ZPAF/Okręg Śląski
3. Paweł Dusza – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
4. Jolanta Skorus – dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
5. Małgorzata Malinowska-Klimek – historyk sztuki Sosnowieckiego Centrum Sztuki
– Zamek Sielecki
6. Arkadiusz Sowa – sekretarz Komisji, referent Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 1200 zł:
- nie przyznano;

II nagroda w wysokości 800 zł:
- Katarzyna Niczewska (godło KATI190) – za zestaw prac;

dwie III nagrody równorzędne w wysokości 400 zł:

- Magdalena Bednarczuk (godło: MALA538) – za zestaw prac pt.
„Sosnowiec łączy światy”;
- Robert Garstka (godło: ROBI1723) – za pracę pt. „Cerkiew”;

Wyróżnienia w wysokości 200 zł:

- Andrzej Niczewski (godło: ANDY147) – za zestaw prac;

- Zbigniew Zdzienicki (godło: ROMB333) – za zestaw prac pt. „Neofilologia”;

- Leszek Lorens (godło: SOLO961) – za prace pt. „Portal” i „Światło”;

- Wojciech Skórka (godło: WOZAK111) – za pracę pt. „Świt”;

- Tomasz Kowal (godło: SASO999) – za zestaw prac;

- Ireneusz Czechowicz (godło: IACZ957) – ze zestaw prac pt. „Ścieżki”.Komisja Konkursowa do wystawy zakwalifikowała 107 prac 34 autorów.

Komisja Konkursowa podkreśla niższy poziom prac zgłoszonych do tegorocznej
edycji Konkursu.
Ze wszystkimi laureatami Wydział Kultury i Sztuki skontaktuje się osobiście.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu fotograficzneg

Organizatorzy:Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

Jury konkursowe:

p. Zbigniew Podsiadło – artysta fotografik, przewodniczący jury
p. Katarzyna Łata-Wrona – artysta fotografik, prezes Związku Polskich
Artystów Fotografików,Okręg Śląski
p. Paweł Dusza – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki UM w Sosnowcu
p. Jolanta Skorus – dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
p. Małgorzata Malinowska-Klimek – historyk sztuki, pracownik SCS-ZS
p. Arkadiusz Sowa – kulturoznawca, pracownik Wydziału Kultury i Sztuki
UM w Sosnowcu

Terminy:
- prace należy składać do dnia 18 października 2009 roku (niedziela)
- obrady jury odbędą się 19 października 2009 roku (poniedziałek)
- nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury prace będą prezentowane
na wystawiew Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
(termin zostanie podany po ogłoszeniu wyników – wystawę poprzedzi uroczysty
wernisaż, podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia).

Nagrody:Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3400 zł.
I miejsce - 1200 zł.
II miejsce - 800 zł.
III miejsce - 400 zł.
oraz wyróżnienia o łącznej sumie 1000 zł.

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący: profesjonaliści i amatorzy,niezależnie od miejsca zamieszkania.
 3. Konkurs pt. „Pocztówka z Sosnowca” ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii, przedstawiających znane i nieznane zakątki miasta, szczególnie te, które posiadają walory zabytkowe.
 4. Rozpatrywane będą tylko prace fotograficzne. Organizator nie oczekuje od uczestników wykonywania gotowych projektów pocztówek.
 5. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagrodzone w innym konkursie fotograficznym.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zasiadające w jury.
 7. Oceny nadesłanych prac i wyboru laureatów dokona jury w składzie wymienionym powyżej.
 8. Decyzje jury są ostateczne.
 9. Każdy autor ma prawo nadesłać do 5 prac, zdjęć barwnych lub czarno-białych, pojedynczych lub tworzących cykl.
 10. Cykl składający się z maksymalnie 3 zdjęć, opatrzonych wspólnym tytułem, będzie traktowany jako jedna praca.
 11. Jury zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu tworzącego cykl.
 12. Prace należy składać w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w godzinach otwarcia, bądź drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie podanym wyżej.
 13. W przypadku wysłania prac pocztą liczy się data dotarcia przesyłki do Organizatora, a nie data stempla pocztowego.
 14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac wynikłe z winy poczty.
 15. Uszkodzone prace nie będą oceniane przez jury.
 16. Prace należy składać w postaci nie oprawionej odbitki bądź wydruku komputerowego fotografii cyfrowej, w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm, w zamkniętej kopercie.
 17. Na każdym ze zdjęć należy na odwrocie podać jego tytuł, datę wykonania, opis pozwalający zidentyfikować fotografowany obiekt lub miejsce, technikę wykonania oraz określenie czy autor jest profesjonalistą czy amatorem.
 18. Wszystkie prace jednego autora powinny być oznaczone wspólnym czteroliterowym godłem i trzema cyframi (np. BOND 007).
 19. Prace należy składać wraz z dodatkową, zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, w której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, adres z kodem pocztowym, numer telefonu oraz oświadczenie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych" z czytelnym podpisem.
 20. Koperty z danymi zostaną otwarte po wytypowaniu przez jury zwycięskich prac.
 21. Jury zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału funduszu nagród, w zależności od ilości zwycięskich prac.
 22. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane fotografie zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 23. Przesłane odbitki stają się własnością Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy zachowaniu praw autorskich.
 24. Nadesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą autorów na ich bezpłatną reprodukcję w katalogu wystawy, albumie, lub kalendarzu, a także na wykorzystanie w celach promocyjnych przez Urząd Miejski i na wystawach organizowanych przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
 25. Prace, które nie zostały nagrodzone można odebrać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie nieodebrane odbitki pozostają własnością Organizatora, który nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 26. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje jury konkursowe.

Prace na konkurs przyjmuje w godzinach otwarcia
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sieleckiul. Zamkowa 2
41-211 Sosnowiec
tel. (0-32) 296-30-27

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00 - 19.00
sobota 15.00 - 19.00
niedziela 15.00 - 19.00

Wszelkich informacji udziela:
Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3
41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 296-06-47
Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies