Dzisiaj jest Piątek, 18 stycznia 2019

Galeria Extravagance

logotyp
Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
pon.- pt. od 8:00 do 19:00
sob.- nd. od 15.00 do 19.00
Sosnowiec 41-211
ul. Zamkowa 2

100 lat niepodległości

W związku z licznymi prośbami szkół, spowodowanymi pracami nad zamknięciem i podsumowaniem roku szkolnego, ogłaszamy PRZEDŁUŻENIE TERMINU przyjmowania prac konkursowych na mural „100 lat niepodległości Polski”. Tym razem czekamy na zgłoszenia do 30 września 2018! 


Regulamin konkursu na zaprojektowanie i wykonanie muralu na temat
100 lat niepodległości Polski.
 
Konkurs plastyczny adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z terenu następujących miast: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Siewierza i Sławkowa.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizator: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na mural na temat „100 lat niepodległości Polski”, a następnie jego realizacja. Celem długofalowym jest zainteresowanie młodego pokolenia tematyką niepodległościową, zwrócenie uwagi na jej wpływ na współczesność oraz promowanie postaw obywatelskich.
 
3. Uczestnikami mogą zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) z terenu następujących miast: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Siewierza i Sławkowa – dobrani w zespoły (od 5 do 35 członków). Każdy zespół musi mieć opiekuna w postaci nauczyciela. Zespół jest zgłaszany do konkursu przez opiekuna. Nie ma ograniczenia, co do ilości zespołów z jednej szkoły, które mogą uczestniczyć w konkursie. W razie większej ilości niż jeden, każdy zespół musi posiadać numer porządkowy.
 
4. Konkurs będzie miał dwa etapy.
W pierwszym zostanie wyłoniony zwycięski projekt. W drugim zespół, którego projekt zwyciężył, w nagrodę wykona mural.
 
 
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
5. Warunki uczestnictwa w pierwszym etapie
a. na konkurs należy przesłać projekt muralu na temat  „100 lat niepodległości Polski”
w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD (płyty i wydruki nie będą zwracane)  oraz jego wydruk na papierze o formacie A4 lub A3.
b. wymagania merytoryczne przesłanego projektu:
- projekt musi być zgodny z tematem konkursu
- projekt nie mógł być wcześniej prezentowany publicznie
- mural będzie namalowany na powierzchni 170 x 1300 cm. Projekt musi zachowywać te proporcje.
- projekt musi być wykonany w konwencji kolorowej (nie czarnobiałej)
- projekt musi jak najszczegółowiej oddawać wygląd przyszłego muralu
- projekt musi brać pod uwagę technikę, w jakiej zostanie wykonany mural: farby emulsyjne zewnętrzne lub  akrylowe nanoszone pędzlami lub wałkami różnej grubości.
- przy projektowaniu prosimy brać pod uwagę możliwości plastyczne członków zespołu, którzy, w razie wygranej projektu, będą go realizować w rzeczywistości materialnej,
- mural w rzeczywistości będzie podpisany przez swoich twórców: numerem szkoły, nazwiskiem opiekuna i nazwiskami lub pseudonimami jego twórców. Napisy te proszę uwzględnić na projekcie. Mają być one niewielkie, ale czytelne, dobrze zakomponowane.
c. wymagania techniczne przesłanego projektu:
- minimalna rozdzielczość – 300 dpi;
- format – JPG;
- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia opiekuna zespołu, numeru szkoły, ewentualnie również numeru porządkowego zespołu.
 
c. Projekty należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w załączeniu do Regulaminu, dostępna do pobrania na stronie www.zameksielecki.pl). Projekty bez wymaganych danych osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi nie będą oceniane.
d. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace zespołowe; prace indywidualne nie zostaną dopuszczone do konkursu.
e. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki na adres:
ul. Zamkowe 2, 41-211 Sosnowiec
do dnia 30 września  2018 r (liczy się data dostarczenia do siedziby SCS-ZS, nie zaś data wysłania).
6. Opiekun/nauczyciel dostarcza zgłoszenie z projektem wraz z oświadczeniami wszystkich uczestników, w przypadku osób nieletnich – ich opiekunów pranych.
7. Projekty będzie oceniać jury, w składzie którego wejdą artyści plastycy, przedstawiciele urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pracownicy Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
 
Jury może podjąć decyzję o niewyłonieniu zwycięskiego projektu.
Decyzje jury są ostateczne.
 
O wyniku obrad jury uczestnicy zostaną powiadomieni 2 października. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej miasta www.zameksielecki.pl oraz na miejskich profilach społecznościowych.
8. Kryteria oceny projektu: Pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematyką. Ponieważ jest to konkurs plastyczny, decydujący będzie sposób wyrażenia tematu za pomocą środków plastycznych.
 
9. Drugi etap będzie polegał na realizacji muralu. W tym celu organizator i opiekun zwycięskiego zespołu niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku ustalą dogodny termin realizacji: październik 2018 roku. Organizator zapewni przygotowaną płaszczyznę z płyt MDF o wymiarach 170 x 1300 cm do namalowania muralu, usytuowaną w Sosnowcu w pobliżu siedziby Organizatora. Organizator zapewni bezpłatnie wszystkie potrzebne do realizacji narzędzia i materiały: drabiny, pędzle, wałki, farby emulsyjne zewnętrzne lub  akrylowe, taśmy papierowe itp. – według ustaleń z opiekunem zespołu. 
Mural będzie eksponowany do końca 2018 roku. Po tym terminie będzie zdemontowany. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego demontażu muralu, jeśli jego stan techniczny będzie budził wątpliwości co do bezpieczeństwa osób lub zostanie na tyle poważnie uszkodzony przez czynniki zewnętrzne (pogoda, wandalizm), że jego dalsze eksponowanie będzie bezzasadne.
10. W sytuacji, kiedy zespół, którego projekt został nagrodzony, z własnej winy nie przystąpi do wykonania materialnego muralu w ustalonym terminie lub wykona go w sposób nie zachowujący należytej staranności, organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego projektu i powierzenia realizacji zespołowi, który jest jego autorem.  
 
 
IV. PRAWA AUTORSKIE
11. Poprzez zgłoszenie do udziału w niniejszym konkursie Uczestnicy oświadczają, że: 12. Z dniem doręczenia zgłoszenia, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki może nieodpłatnie korzystać z projektu a następnie zdjęć zrealizowanego muralu na następujących polach eksploatacji: 13. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z fotografii na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 18.
 
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
14. Dane osobowe uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na cele związane z organizacją konkursu oraz realizacją zadań statutowych.
15. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek Sielecki.
16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia do konkursu.
17. Zgłoszenie udziału w niniejszym konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Zgłaszane projekty nie mogą mieć charakteru agitacji politycznej.
19. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszać prawa osób trzecich (np. prawo do zachowania dobrego imienia, praw autorskich itd.).
20. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie zgłoszeń w trakcie przesyłki.
21. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
22. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
23. Dyplomy uczestnictwa w konkursie otrzymują wszystkie osoby i ich opiekunowie, którzy wezmą udział w konkursie (treść podziękowań ustala organizator).
24. Wszelkie aspekty nie uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez Organizatora.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Sztuki –Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-211 Sosnowiec, tel. (32) 266 38 42. Organizator wyznacza p. Małgorzatę Malinowską-Klimek tel. (32) 266 38 42, e-mail: m.klimek@zameksielecki.pl do kontaktów z nauczycielami, uczestnikami konkursu oraz uczniami zamierzającymi wziąć udział w konkursie.
 
Załączniki:
  1. Karta zgłoszenia zespołu do konkursu.
  2. Oświadczenie uczestnika lub Przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego Uczestnika konkursu (dotyczy uczestników nieletnich).
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin konkursu na mural

Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na mural dla opiekunów osób nieletnich


Klauzula ogólna art. 13

Oświadczenie do knkursu na mural dla osob dorosłych

 


Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
hermesbirkinae parsmovies